Hermanus Alexander (Alex) Harten (1886-1961)

Alex groeide op in een groot en saamhorig gezin in  Semarang.

Hart Agerb kinderen,Willy,Herman,Alex,Neel,Johanna,Marie,Wouter,Vic
Kinderen van de familie Harten-Agerbeek: (l >r) Neeltje, Vic, Alex, Willy, Joh, Tat, Wouter en Herman. Ca 1900

3.16 Zonen J.H.W.(B.B) 001
vl>r staande  Herman, Alex, Wouter, zittend Vic en ? (Johnny de Vries)

Na de middelbare school volgt hij een opleiding tot ambtenaar.  In 1902 slaagt hij ruim voldoende voor het klein-ambtenaars examen.

H.A.Harten 24-6-1902                               H.A.Harten 26-5-1902

Een toekomst als ambtenaar ziet hij waarschijnlijk niet zitten want dat zelfde jaar doet hij toelatingsexamen op de Ambachtsschool te Semarang. Hij krijgt daar een opleiding tot machinist.

Na de middelbare school volgt hij een opleiding tot ambtenaar.  In 1902 slaagt hij ruim voldoende voor het klein-ambtenaars examen
Alex groeide op in een groot en saamhorig gezin in  Semarang.  Na de middelbare school volgt hij een opleiding tot ambtenaar.  In 1902 slaagt hij ruim voldoende voor het klein-ambtenaars examen. Een toekomst als ambtenaar ziet hij waarschijnlijk niet zitten want dat zelfde jaar doet hij toelatingsexamen op de Ambachtsschool te Semarang. Hij krijgt daar een opleiding tot machinist.

Zo lezen wij in de krant “De Locomotie” van 31 mei 1904:

Voor de Promotie op de Ambachtsschool te Semarang op Zaterdagmorgen 10 uur verzamelde het bestuur van de Semarangse ambachtsschool zich met vele belangstellenden, waaronder in de eerste plaats het hoofd van het gewestelijk bestuur, in het schoolgebouw, om getuige te zijn van de plechtige sluiting van het cursusjaar. Nadat de verschillende werkstukken, door de leerlingen vervaardigd, waren bezichtigd reikte de heer Koopmans aan een 18-tal jongelieden het einddiploma uit, hen op het hart drukkende dat nu eerst de tijd was gekomen om zich degelijk in de praktijk te oefenen en vooral de moed niet te spoedig te laten zakken, wanneer zich moeilijkheden voor zullen doen. Bevorderd zijn van het tweede naar het derde studiejaar zijn 8 leerlingen waaronder H.A.Harten.

 

In 1907 wordt Alex als leerling machinist op de ss "Albatros" geplaatst en een jaar later benoemd bij het Marine Departement tot 3e machinist. Hij vaart o.a. op het stoomschip de "Telegraaf" en de "Kwartel". In 1908 krijgt Alex wegens ziekte een maand verlof om die in Djokjakarta door te brengen voor herstel. Een succes is het machinistenleven niet voor Alex want hij wordt in 1909 wegens lichamelijke ongeschiktheid eervol uit 's lands dienst ontslagen, met bepaling dat dit ontslag gerekend wordt te zijn ingegaan op2 Juni 1911. Dit betekent dat hij tot die laatste datum op wachtgeld wordt gezet. Dat blijkt ook uit wat we in het telefoonboek van 1910 lezen: H.A. Harten, Mach. Gouv. Mar. (wachtgelder)  Employé. Salakaton-Kendal. Kendal ligt ten oosten van Semarang. Alex gaat dus toch het leven van een ambtenaar leiden.

 

H.A.Harten 3e mach18-04-1908 H.A.Harten 26-10-1908   H.A.Harten 19-10-1911

           Alex 3e Machinist  (1907)                            Alex met ziekteverlof (1908)                                  Alex met Eervol ontslag (1909)

 

Op 17 september 1911 is Alex met de onderwijzeres Hubertina van der Kamp getrouwd. Zij zullen kort achter elkaar 4 kinderen krijgen.

In 1920 woont hij weer in Semarang en staat als volgt in het telefoonboek: Employé Javaanse Bos Exploitatie Maatschappij, Semarang. In 1921 vertrekt Alex op 11 november met zijn vrouw en de kinderen Herman en Alexander van Batavia naar Nederland. Daar komen ze op 9 December in Rotterdam aan. Zij vestigden zich op 31-12-1921 in de Copernicuslaan 74 te Den Haag en vertrokken volgens de gezinskaart weer naar Indië op 17-1-1924. De twee jongste kinderen staan niet op de gezinskaart vermeld. Waren die in Indië gebleven? Heeft Alex die Haagse jaren ergens een werkkring gehad? Beviel ook dat op de duur niet en trok Indië weer?

Waarschijnlijk is Alex na terugkomst in Indië een eigen zaak begonnen en is het hem gelukt een eigen Tegelfabriek met de toepasselijke naam Exelsior in Semarang te verwerven of op te richten.

De volgende reis met zijn gezin naar Nederland is op 15 juni 1932 met de ”Indrapoera” van uit Batavia via Marseille en Southampton naar Rotterdam. Beatrix en Alexander staan als meerderjarige kinderen apart op de passagierslijst vermeld, zodat we kunnen veronderstellen dat Herman er niet bij is. Zij vertrekkien op 5 april 1933 weer vanuit Rotterdam met de “Indrapoera naar Indië.

We weten dat Alex na de 2e WO in Holland woont want op 19 Augustus 1953 worden de roerende goederen van H.A. Harten, wonende te Den Haag, Riouwstraat 29 contant verkocht zonder opgeld door de deurwaarder L. Stift.

Daarna is hij naar Zwitserland vertrokken want daar overlijdt hij in 1961 op 74 jarige leeftijd in Zug.

Zijn vrouw Hubertina keerde terug naar het Haagse en overleed in 1976 te Wassenaar. Zij is op 17 april 1976 op Nieuw Eykenduynen gecremeerd en verstrooid op strooiveld 2 buiten aanwezigheid van nabestaanden.

Exc H.A.Harten 001-1

Advertentie Executieverkoop H.A. Harten