Neeltje (Neel) HARTEN
(Semarang,1885-1968)

Neeltje wasde oudste van de grote kinderschaar, die Huize Harten bevolkte. Haar jeugd zal wel fijn geweest zijn, hoewel zij als oudste het goede voorbeeld moest geven. Neel had één handicap: haar armen waren sterk behaard. Ondanks dat zij altijd lange mouwen droeg was dat bij de pols duidelijk te zien. In de familie werd zij “Neeltje met het armpje” genoemd” ook omdat er drie Neeltjes in de familie waren.  We zien veel foto’s met vrolijke kinderen. Zie ook Verhaal bij moeder Maria Agerbeek.

Hart Agerb kinderen,Willy,Herman,Alex,Neel,Johanna,Marie,Wouter,Vic

(l>r) Neeltje, Vic, Alex, Willy, Joh, Tat (Joh. M.), Wouter en Herman. Ca 1900

Neel, zoals zij genoemd wordt, gaat in 1898 naar de HBS in Semarang. Na vijf jaar doet zij in 1903 eindexamen en kiest voor het onderwijs, zoals alle meisjes Harten uit Indië doen. In tegenstelling tot haar nichtjes krijgt zij haar opleiding in Indië en via verschillende overplaatsingen klimt zij op van hulponderwijzeres tot onderwijzeres 3e klasse.

Haar eerste school is in Batavia, misschien wel mede door toedoen van haar Oom Wout, die de directrice van de school van Neeltje kent. In 1905 moet zijn zoon Willem, als die in Batavia is aangekomen, de groeten namens de directrice Zuster Germaan aan zijn vader overbrengen. In dat zelfde jaar wordt Neel  aan de 2e. school in Soerakarta geplaatst. Heel lang blijft zij daar niet want per 4 Mei 1907 wordt Neel als tijdelijke hulponderwijzeres overgeplaatst van de 2de school te Soerakarta naar de 1e school B. te Semarang. Ook deze school verlaat zij weer spoedig want op 13 juli 1908 wordt aan de hulponderwijzeres Mejuffrouw N. Harten, wegens ziekte een maand verlof verleend naar Nongkodjadjar dat ten oosten van de hoofdweg van Pasoeroean naar Malang ligt. Is het steeds wisselen van school haar te veel geworden?

Neel herstelt en op 20 februari 1909 wordt zij tijdelijk benoemd tot hulponderwijzers aan de 1e  school B. te Semarang. Zij woont dan niet thuis want als haar adres staat in 1910 in het tel. boek vermeld Mej N. Harten, Hulponderwijzeres, Semarang, Bodjong 69. Hier blijft zij langer dan op de voorgaande scholen maar wordt weer ziek. Nu voor langere tijd, zoals op haar ambtelijke lijst staat:

07-08-1914: Verlof wegens ziekte voor een maand verleend aan Mej. N. Harten onderwijzeres der 3de  klasse te Semarang.
In de krant d.d. 03-07-1915 staat: één maand verlof aan de onderwijzeres. 3e kl. Mej. N. Harten, ingaande 3 Juli 1915. In haar ambt. lijst lezen we echter:

05-06-1915: Wegens langdurige dienst, een jaar verlof naar Europa verleend aan de onderwijzeres der 3e kl. bij het openbaar Europees lager onderwijs, Mej. N. Harten, met ingang van 3 Juli a.s. Er was echter al een besluit genomen haar naar Menado over te plaatsen:

Van 18-01-1915 tot 06-07-1915: Overgeplaatst: Van de 1e school B te Semarang naar de meisjesschool te Menado, de onder-wjjzeres 3e kl. Mejutfr. N. Harten. Maar een half jaar later staat:

14-06-1915: Ingetrokken: het besluit, waarbij de onderwijzeres der 3de kl. Mej. N. Harten is overgeplaatst van de 1e school B. te Semarang naar de meisjesschool te Menado. Bepaald: dat de onderwijzeres der 3de kl. N. Harten geplaatst blijft bij de 1e school B. te Semarang.

Maar wat zien we op de passagierslijsten van dat jaar: Mej. N. Harten reist op 08-07-1915 met de “Prinses Juliana” op verlof van Batavia naar Amsterdam.

Neel woont per 1-2-1916 in de Groot Hertoginnelaan 165 en pas op 4-6-1920 vertrekt zij met de “Tambora” weer naar Indië. Op haar amt. Lijst staat de verklaring van dit lange verlof:

28-07-1917: Verlengde verloven: Mejuffrouw N. Harten, laatstelijk onderwijzeres der 3e klasse bij het openbaar Europees lager onderwijs nader verlengd met zes maanden.

21-02-1918: Bij beschikking van den minister van koloniën is wegens ziekte, een langer verlof in Nederland voor zes maanden verleend aan Mei. N. Harten, laatstelijk, onderwijzeres 3e kl. bij het openbaar Europees lager onderwijs. Pas op 4 Juni 1920 wordt zij op de Gr. Hertoginnelaan uitgeschreven. Einde verlengt verlof. In 1920 staat  een Mej. Neeltje Harten, Onderw. 2e kl. , Loemadjang (Oost Java). Is zij dat en heeft ze promotie gemaakt?
In 1921 vertrekt haar vader, die ondertussen weduwnaar is geworden voor goed naar Nederland. Als hij daar in 1929 overlijdt plaatst Neel namens de familie een advertentie in de krant. Zij woont dan in Meester Cornelis.

1354532702
Overlijdensadvertentie van Neeltje’s vadre J.H.Harten

In 1925 reist Neel weer naar Holland en nu met de “Tjerimai” die op 4 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrekt.

Op 29 Maart is de “Tjerimai” al in Marseille aangekomen. Na haar verlof, dat ze zeker in Den Haag bij haar familie heeft doorgebracht vertrekt ze in op 21 April 1926 met de “Slamat” van Rotterdam naar Ned. Indië. Woont dan in Mr. Cornelis.

Tjerimai01
  s.s. Tjerimai

Kort na het overlijden van haar vader in 1929 vertrekt Neeltje voor goed naar Nederland. Zij trouwt op 23 Juni 1931 in Nijmegen met  Antonius Johannes Leendert Huib de Groot. Huig, zoals hij genoemd wordt, slaagt in Juni 1906 voor toelatingsexamen van de Militaire School te Mr. Cornelis bij het wapen der Infanterie. Daarna diende hij in het K.N.I.L. In 1910 in het jaar dat hij met verlof in Nederland was werd Huig benoemd tot 2e Luitenant. Bij terugkomst in 1911 wordt zijn plaatsing bij het 1e bataljon ingetrokken en bij het 11e geplaatst. In 1914 wordt hij 1e luitenant, in 1921 Kapitein en in 1933 Majoor. Huig lag o.a. in Makassar, Menado (1914), Weltevreden, Malang (1922). In verband met de overgang van het 3de Depot Bataljon te Malang naar Ngawi, is Huig (toen kapitein) overgeplaatst van het 3de Depot Bataljon naar het 19de Bataljon Infanterie te Malang.

 In 1920 na 8-jarige dienst voor verlof naar Nederland. Woont dan op Sweelinckplein 45 maar vertrekt eind December naar Nijmegen. (Daar trouwt hij later met Neel) Een 2e verlof van 9 maanden volgt op 1 april 1928. Huig’s vrouw Marie moet in Holland gebleven zijn, want zij overlijdt op 30 januari 1930 in Den Haag. Huig is waarschijnlijk ook gebleven. Ander en een half jaar later hertrouwd Huig met Neel.

A.J.L. de Groot                                        A.J.L. de groot 1918 huw (2)
  Toelating Huig op Militaire School te Mr. Cornelis                   Ondertrouw en trouwadvertentie echtpaar De Groot-Hughan

Zij gaan in Wassenaar op de Van Oldenbarneveldtweg 1 wonen en Lisley Rudi Florentinus, een neefje van haar schoonzuster Marie Florentinus komt bij hen wonen. die zij als een zoon opnemen. Na zijn opleiding keert hij naar Indië terug en emigreert na de oorlog naar Australië.

In 1942 overlijdt Huig en wordt in het enig bestaande crematorium in Nederland te Velsen  gecremeerd. Zijn asbus werd op de begraafplaats Nieuw Eijk en Duinen in Den Haag in Graf I-1865 bijgezet als de asbus van Neel daar begraven wordt.

Neeltje overleeft Huig 26 jaar en als zij in Wassenaar overlijdt wordt zij op 16-12-1968 in het Crematorium op Ockenburgh gecremeerd en ook haar asbus wordt op 16-5-1969 in graf I-1865 bijgezet. (De grafrechten zijn door Yarden teruggevorderd, aangezien zij ook de rechthebbende van dit graf was. De grafrechten kunnen hersteld worden.)