Fedor John Georg von Tronchin (1885-1945)

 

We lezen in de krant van Juni 1898 dat aan het te Djokja gehouden Klein-Ambtenaarsexamen twintig kandidaten deel namen, waarvan er negen slaagden. Waarvan o.a. F. J. G. von Tronchin met Zeer Goed. Fedor was toen 13 jaar.

Dit moet een soort afsluiting van het lager onderwijs geweest zijn want twee jaar later ging Fedor naar de Ambachtschool in Semarang. Deze school doorloopt hij zonder haperen en in op 25 Mei 1903 wordt hem na het 3e leerjaar het einddiploma uitgereikt. Fedor besluit op dezelfde school aansluitend de cursus voor de opleiding tot bouwkundige te volgen. Ook dit gaat voorspoedig want op 4 Juli 1906 legt hij het Opzichtersexamen bij de Waterstaat met goed gevolg af.

Daarna lezen we in de krant van Oktober 1906:

Opzichters bij de Waterstaat: Bepaald is, dat de onder volgende tijdelijk met de waarneming der betrekking van opzichter der 3de klasse en tijdelijk opzichter der 3e klasse bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken belaste personen in de ranglijst onder hun rangenoot A. L. Gerrits zullenl plaats nemen: F. J. G. von Tronchin, e.a.

In de krant van Juli 1913 staat: Bij de waterstaat en s lands Burgerlijke Openbare Werken tot opzichter 3e kl. benoemd F. J. G. von Tronchin.

Het is in dit jaar dat Fredor met Willy Harten trouwt.

Vele jaren later staat er in de krant van Juni 1928: Ontslagen: uit zijn betrekking, de architect F.J.G, von Tronchin, met bepaling, dat nader zal worden beslist of het ontslag al of niet moet worden beslist als te zijn verleend eervol.

Het gezin verhuist naar Soerabaja, want we vinden daar een tel. nummer van hen met adres: Embong Kenongo 13.

 

Zijn verdere loopbaan valt uit de volgende staat van dienst af te lezen:

F.J.G. von Tronchin

- 1898 Juni: Klein-Ambtenaarsexamen. Aan dit te Djokja gehouden examen namen twintig kandidaten deel, waarvan er negen slaagden. Met zeer goed:, F. J. G. von Tronchin:

- 1900 naar de Ambachtschool te Semarang.

- 1902 bevorderd van 2e naar 3e studiejaar.

- 1903 Hij krijgt het einddiploma uitgereikt op 25-05-1903 en besluit na dit derde studiejaar te hebben doorlopen de school te blijven
bezoeken om de cursus voor opleiding tot bouwkundige te volgen.

- 1906 Opzichtersexamen bij de Waterstaat op 04-07-1906 afgelegd.

- 1906 Opzichters bij de Waterstaat. Bepaald is dat: In de volgorde als hierbij aangegeven, de onder volgende tijdelijk met de
waarneming der betrekking van opzichter der 3de klasse en tijdelijk opzichter der 3e klasse bij den waterstaat en 's lands

burgerlijke openbare werken belaste personen in de ranglijst onder hun ranggenoot A. L. Gerrits zal plaats nemen: o.a. F. J. G. von Tronchin.

- 1913 Bij de waterstaat en s lands Burgerlijke Openbare Werken is tot opzichter 3e kl. benoemd F. J. G. von Tronchin.
- 1918 Bij de technische afdelingvoor Landgebouwen Departement Openbare Werken tot opzichter 2e kl. Benoemd.
- 1922 Tot Opzichter 1e klasse.

- 1923 Architect bij de Waterstaat.

- 1928 Ontslagen: uit zijn betrekking, de architect F.J.G, von Tronchin, met bepaling, dat nader zal worden beslist of het ontslag al of
niet moet worden beslist als te zijn verleend eervol.

- 1931 Nov.1933 Tijdelijk technisch ambtenaar bij het havenwezen Departement der Burgerlijke Openbare Werken.

- 1939 - 1940 Penningmeester Kringbestuur Bandoeng van het Indo Europees Verbond.

- 1940 1942 F.J.G. von Tronchin lid van de regentschapsraad van Mr. Cornelis

 

Fedor overlijdt aan het einde van de oorlog in een Japans Burgerkamp en Willy komt naar Den Haag. Daar overlijdt zij in de Stichting "Oud-Rosenburg", Haagweg 377, Loosduinen en wordt twee dagen later op Nieuw Eykenduynen begraven.

 

Van Willy weten we nauwelijks iets. Daarom enkele fotos samen met haar zusters.

 

3.3 J.H.W.Harten, Emelie(midden),Neeltje,Maria en Johanna Misschien dochters Harten-Agerbeek 001[1]

 

Van l>r: Neeltje,Vader Herman,Kleintje,Willy en Tat (ca1925-26) Van l>r: Tat,Willy,Neeltje en Kleintje (1929)