Verhaal Johanna  Maria Harten (1899-1982)

        


Joh’sjeugd verliep zoals dat van haar broers enzusters. Zij was de 8ein het grote en gezellige gezin met veelandere kinderen die er inop-genomenwaren. Armwas hun vader niet. Ze konden allemaal een goede opleiding volgen. We zienveel foto’s met vrolijke kinderen. Zie hiervoor het
Verhaalbij moeder MariaAgerbeek.

Hart Agerb kinderen,Willy,Herman,Alex,Neel,Johanna,Marie,Wouter,Vic

(l>r)Neeltje, Vic, Alex, Willy, Joh,Tat(Joh. M.), Wouter en Herman. Ca1900

 

Joh zal wel net als deandere kinderen naarde HBS inSemaranggegaan zijn. Na haareindexamen kiest Joh voor het onderwijs, zoals alle meisjes Harten uitIndiëdeden. In tegenstelling tot haar nichtjes van hunOom Hendrik krijgt Joh haar opleiding inIndiëenvia verschillende overplaatsingen klimt zij van hulponderwijzeres op tothoofdonderwijzeres. Na het behalen van haar akte is Joh in 1921 met haarvader mee naar Nederland gereisd. Een jaar laterop 16 September 1922 reist Joh met de“Prinses Juliana”van Amsterdamnaar Batavia. Daar komt zij op 20 Oktober in TandjongPriokaan. Joh had namelijk een betrekking als onderwijzeres aangenomen

3.3 J.W.H.Harten, Emelie(midden),Neeltje,Maria en Johanna                                                               3.18 Misschien dochters Harten-Agerbeek 001 (2)

                             Van l>r: Neeltje,VaderHerman,Kleintje,WillyenTat(1925-26)               Van l>r:Tat,Willy,Neeltjeen Kleintje (ca 1929)                                                                                                                                                                                                                                                                                      Haar onderwijsloopbaan is uit haarambtelijke lijst als volgt af te leiden::23-08-1922: Krachtens K.B. van 22 Aug. 1918nr52 en Staatsblad 1919nr263 ter beschikking gesteld van den G.G. van N.I. te worden benoemd totonderwijzeres 3eklasse bij het openbaar en het Europees Lager Onderwijs op f. 200,-- ’smaandsMej.J.M.Harten.
Joh vertrekt zij op 16 September1922 uit Amsterdam met de “PrinsesJuliana” naar Batavia.
Dat zelfde jaar wordt zij tot onderwijzeres der 3eklassebenoemd en geplaatst bij deHoll. –Chin. School Nr. 1 teSemarang.
Nog voor het jaar teneinde is wordt zij weer overgeplaatst. Nu naar de 1eEuropese School D teSemarang.
Vervolgens wordt zij nog eens overgeplaatst.
Nu van
de 1e Europese School D teSemarangnaar de 3eEuropese school aldaar. Nog steeds als 3e klasse onderwijzeres.
In
1925wordt Joh wegens ”gewichtige redenen” een binnenlands verlof voor de tijdvan 6 maanden verleend, gerekend van af 1Nov 1925.

Wat is er aan de hand? Zij heeft Leendert Westerkamp, Boy genoemd, ontmoeten zij trouwen op 8 April 1925 inBandoeng. Al spoedigna de huwelijksvoltrekking raakt Joh in verwachting. De “gewichtige reden”is dus synoniem aan “zwangerschapsverlof.

Harten Westerkamp per 1 Nov.

Op 2februari 1926 wordt hun 1edochter geboren.
Na haar verlof wordt Joh aan deHoll.-Chin. School teHaibon(?)geplaatst, maar Joh vraagt per 30 April 1926 eervol ontslag aan uit ’slandsdienst.

Volgens de familie was Joh beneden haar stand getrouwd. Het goede contactmet haar familie lijkt verloren gegaan zijn. We vinden niets van haar viade familie of op foto’s.

Ondertussenbekwaamt haar man Boy zich in Boekhouden. Waarschijnlijk was hijbureauklerk en wilde hoger op komen.
Hij wordt vermeld bij:

1.Uitslag van de examens van de Bond van Verenigingen voor HandelsonderwijsinNederlands-Indië, gehouden op 18. 19, 25 en 26Mei 1928.: Voorbereidend Boekhouden teSoerabaia:L. Westerkamp,
2. Uitslag Examen Bond vanVerenigingen voorHandelsonderwijsin Ned.Indië. Gehoudenop 16, 17, 23 en 24 November 1928. Voor bereidend Boekhouden (A):Bandoeng: L. Westerkamp.

3.Praktijk boekhouden geslaagd te Weltevreden L. Westerkamp, d.d.22-2-1929.

Johreist eind twintigerjaren nog eens met de ”Prinses Juliana” naar Nederland.

In1936 woont de familie Westerkamp inSoerabaja,EmbongTandjong 46want Joh plaatst danadvertenties in de krant voor schoolwerkhulp aan huis.. In dit huis woondein November 1937 ook de heer Mr. E vanDelden,lid van de raad van Justitie. Hield Joh een pension? Het huis moetbehoorlijk groot zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat Joh hier nu eenPrivé school opzet.

Zieonderstaand bericht in de krant:
ONDERWIJS. „INRICHTING VOORINDIVIDUEEL ONDERWIJS".

In denEmbongTandjoengnr. 46 bestaat thans een „Inrichting voor individueel onderwijs";waarvanmevrouw J.H.Westerkamp-Hartendirectrice is.

Het doel van deze inrichting is, les te geven aanclubjes,van bijv. 6 tot 10 leerlingen, die door bijzondere omstandighedenniet (meer) in staat zijn het gewone. klassikale onderwijs te volgen; vandeze individuele lessen kan onder normale omstandigheden verwacht worden,dat de kinderen na verloop van tijd weer het gewone onderwijs kunnenvolgen. Er zijn zoo ontelbaar vele gevallen van kinderen, die lijden aanminderwaardigheidsgevoel, andere zijn weer te gauw afgeleid en kunnen degewone lessen niet of moeilijk volgen; deze greep is moeilijker te„genezen” dan de eerste. Er wordt niet van een bepaalde methode gebruikgemaakt elk kind is weer anders, en het onderwijs is dan ook geheel gerichtop karakter, aanleg en omstandigheden. De ouders van zulke kinderen wordtechter aangeraden, niet tot het uiterste te wachten met het„bijwerken", doch in overleg met de klasse - of hoofdonderwijzerhunner kinderen hiermede te beginnen, zodra een inzinking merkbaar is.

Enigeadvertenties die in de krant verschenen:
1359474753                                   Westerkamp Harten 1936                      Westrekamp Harten 1939.2 jpg     

 Westerkamp Harten 1938                               Wetsrkamp harten 1                                           Westerkamp Harten 1938          Hoe Joh en Boy met de kinderen deoorlog zijn doorgekomen is ons niet bekend. Waarschijnlijk zijn zij net alsde familie HendikHarten-HarteninSoerabajablijven wonen totdat deBesiaptijd aanbrak. Daarna enige tijd geïnterneerd en vervolgens naar Nederlandgetransporteerd. Daar vestigden zij zich in Veendam. In deze streek wonennog al wat personen met deze naam. Het kan zijn datBoy’sfamilie hier oorspronkelijk vandaan kwam. Zelf was hij inBandoenggeboren. In elk geval overlijden zowel Boy alsJoh in Veendam.

 

Verhaal Johanna  Maria Harten (1899-1982)                


Joh’s jeugd verliep zoals dat van haar broers en zusters. Zij was de 8e in het grote en gezellige gezin met veel andere kinderen die er in op-genomen waren. Arm was hun vader niet. Ze konden allemaal een goede opleiding volgen. We zien veel foto’s met vrolijke kinderen. Zie hiervoor het
Verhaal bij moeder Maria Agerbeek.

Hart Agerb kinderen,Willy,Herman,Alex,Neel,Johanna,Marie,Wouter,Vic

(l>r)Neeltje, Vic, Alex, Willy, Joh,Tat(Joh. M.), Wouter en Herman. Ca1900

 

Joh zal wel net als de andere kinderen naar de HBS in Semarang gegaan zijn. Na haar eindexamen kiest Joh voor het onderwijs, zoals alle meisjes Harten uit Indië deden. In tegenstelling tot haar nichtjes van hun Oom Hendrik krijgt Joh haar opleiding in Indië en via verschillende overplaatsingen klimt zij van hulponderwijzeres op tot hoofdonderwijzeres. Na het behalen van haar akte is Joh in 1921 met haar vader mee naar Nederland gereisd. Een jaar later op  16 September 1922 reist Joh met de “Prinses Juliana” van Amsterdam naar Batavia. Daar komt zij op 20 Oktober in Tandjong Priok aan. Joh had namelijk een betrekking als onderwijzeres aangenomen

3.3 J.W.H.Harten, Emelie(midden),Neeltje,Maria en Johanna                                                                3.18 Misschien dochters Harten-Agerbeek 001 (2)

                              Van l>r: Neeltje,Vader Herman,Kleintje,Willy enTat (1925-26)                Van l>r:Tat,Willy,Neeltje en Kleintje (ca 1929)                                                                                                                                                                                                                                                                                          Haar onderwijsloopbaan is uit haar ambtelijke lijst als volgt af te leiden::23-08-1922:  Krachtens K.B. van 22 Aug. 1918 nr 52 en Staatsblad 1919 nr 263 ter beschikking gesteld van den G.G. van N.I. te worden benoemd tot onderwijzeres 3e klasse bij het openbaar en het  Europees Lager Onderwijs op f. 200,-- ’s maands Mej. J.M.Harten.
Joh  vertrekt zij op 16 September 1922 uit Amsterdam met de “Prinses Juliana” naar Batavia.
Dat zelfde jaar wordt zij tot onderwijzeres der 3e klasse benoemd en geplaatst bij de Holl. – Chin. School Nr. 1 te Semarang.
Nog voor het jaar teneinde is wordt zij weer overgeplaatst. Nu naar de 1e Europese School D te Semarang.
Vervolgens wordt zij nog eens overgeplaatst.
Nu van
de 1e  Europese School D te Semarang naar de 3e Europese school aldaar. Nog steeds als 3e  klasse onderwijzeres.
In
1925 wordt Joh wegens ”gewichtige redenen” een binnenlands verlof voor de tijd van 6 maanden verleend, gerekend van af 1 Nov  1925.

Wat is er aan de hand? Zij heeft Leendert Westerkamp, Boy genoemd, ontmoet en zij trouwen op 8 April 1925 in Bandoeng. Al spoedig na de huwelijksvoltrekking raakt Joh in verwachting. De “gewichtige reden” is dus synoniem aan “zwangerschapsverlof. 

Harten Westerkamp per 1 Nov.

Op 2 februari 1926 wordt hun 1e dochter geboren.
Na haar verlof wordt Joh aan de Holl.-Chin. School te Haibon(?) geplaatst, maar Joh vraagt per 30 April 1926 eervol ontslag aan uit ’s lands dienst.

Volgens de familie was Joh beneden haar stand getrouwd. Het goede contact met haar familie lijkt verloren gegaan zijn. We vinden niets van haar via de familie of op foto’s.

Ondertussen bekwaamt haar man Boy zich in Boekhouden. Waarschijnlijk was hij bureauklerk en wilde hoger op komen.
Hij wordt vermeld bij:

1. Uitslag van de examens van de Bond van Verenigingen voor Handelsonderwijs in Nederlands-Indië, gehouden op 18. 19, 25 en 26 Mei 1928.: Voorbereidend Boekhouden te Soerabaia: L. Westerkamp,
2. Uitslag Examen Bond van Verenigingen voor Handelsonderwijs in Ned. Indië. Gehouden op 16, 17, 23 en 24 November 1928. Voor bereidend Boekhouden (A): Bandoeng: L. Westerkamp.

3. Praktijk boekhouden geslaagd te Weltevreden L. Westerkamp, d.d. 22-2-1929.

Joh reist eind twintigerjaren nog eens met de ”Prinses Juliana” naar Nederland.

In 1936 woont de familie Westerkamp in Soerabaja, Embong Tandjong 46 want Joh plaatst dan advertenties in de krant voor schoolwerkhulp aan huis.. In dit huis woonde in November 1937 ook de heer Mr. E van Delden, lid van de raad van Justitie. Hield Joh een pension? Het huis moet behoorlijk groot zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat Joh hier nu een Privé school opzet.

Zie onderstaand bericht in de krant:
ONDERWIJS. „INRICHTING VOOR INDIVIDUEEL ONDERWIJS".

In den Embong Tandjoeng nr. 46 bestaat thans een „Inrichting voor individueel onderwijs"; waarvan mevrouw J.H. Westerkamp-Harten directrice is.

Het doel van deze inrichting is, les te geven aan clubjes,van bijv. 6 tot 10 leerlingen, die door bijzondere omstandigheden niet (meer) in staat zijn het gewone. klassikale onderwijs te volgen; van deze individuele lessen kan onder normale omstandigheden verwacht worden, dat de kinderen na verloop van tijd weer het gewone onderwijs kunnen volgen. Er zijn zoo ontelbaar vele gevallen van kinderen, die lijden aan minderwaardigheidsgevoel, andere zijn weer te gauw afgeleid en kunnen de gewone lessen niet of moeilijk volgen; deze greep is moeilijker te „genezen” dan de eerste. Er wordt niet van een bepaalde methode gebruik gemaakt elk kind is weer anders, en het onderwijs is dan ook geheel gericht op karakter, aanleg en omstandigheden. De ouders van zulke kinderen wordt echter aangeraden, niet tot het uiterste te wachten met het „bijwerken", doch in overleg met de klasse - of hoofdonderwijzer hunner kinderen hiermede te beginnen, zodra een inzinking merkbaar is.

Enige advertenties die in de krant verschenen:
1359474753                                    Westerkamp Harten 1936                      Westrekamp Harten 1939.2 jpg     

 Westerkamp Harten 1938                                Wetsrkamp harten 1                                           Westerkamp Harten 1938          Hoe Joh en Boy met de kinderen de oorlog zijn doorgekomen is ons niet bekend. Waarschijnlijk zijn zij net als de familie Hendik Harten-Harten in Soerabaja blijven wonen totdat de Besiap tijd aanbrak. Daarna enige tijd geïnterneerd en vervolgens naar Nederland getransporteerd. Daar vestigden zij zich in Veendam. In deze streek wonen nog al wat personen met deze naam. Het kan zijn dat Boy’s familie hier oorspronkelijk vandaan kwam. Zelf was hij in Bandoeng geboren. In elk geval overlijden zowel Boy als Joh in Veendam.