Ouders

V

c

gezin

ca 1860
brieven

Hendrik Weijer HARTEN (WIJER HARTEN)
geb
Rotterdam 07.02.1821 06:45 uur akte nr 316
ber onderwijzer, schrijver
overl Rotterdam
12.02.1865
05:00 uur
begr Rotterdam 16.02.1865
Algemene Begraafplaats Crooswijk
tr
Rotterdam 15.07.1846
Neeltje van der HORDEN (HORDE)
geb
Maassluis 15.09.1818
ber
overl Rotterdam
01.03.1875
02:00 uur
begr Rotterdam 03.03.1875
Algemene Begraafplaats Crooswijk



ca 1860

 

Hendrik WEIJER HARTEN

bronnen

Onderwijzer

Iemand die les geeft op een lagere school (basisschool).

 

Hendrik Weijer Harten was hoofdonderwijzer aan de Hervormde Diaconieschool aan de Frankenstraat te Rotterdam. Het gezin woonde boven de school.

Zijn Weduwe zou een Fondsgeld van fl 500,- ontvangen.

Archieftitel: 
Grote en Kleine Diaconiescholen Nederduits Gereformeerde Gemeente te Rotterdam:

G.L.O. Scholen:
Diaconieschool in de Frankenstraat
:
Hoofden:

1.L. Notemans 1774-1775.
2. J. Broedelet 1775-1775.
3. H. Broedelet 1775-1778.
4. J. Visser 1778-1786.
5. E. Vermeulen 1786-1797.

6. P. van der Tak 1797-1820.
7. J.D. Smits 1820-1856.
8. H.W. Harten 1856-1865.
9. W.P. Bloemendaal 1865-1889.

 

 

Schrijver

Iemand die schrijft, die boeken, gedichten en dergelijke maakt.
Iemand die op een kantoor bepaald schrijfwerk verricht.

 

a. Het kind als kind en leerling beschouwd”  Eene voorlezing  door H. W. Harten, onderwijzer te Rotterdam, 1852.

b. Het “stichtelijk” boekje:
“DE ZEVENTIG BLINDEN”, een parabel,
Door H. W. Harten, Onderwijzer te Rotterdam.
Uitgegeven bij W. Wenk, Rotterdam, 1856. Prijs 10 Cents.
Bij 25 exempl. F 1,50.

c. “Drie dagen aan boord van het BAKSCHIP AUSTRALIË”, (thans met man en muis vergaan)
Eene voorlezing door H. W. Harten
Uitgegeven ten voordeele van de nagelatene Betrekkingen der verongelukten
Uitgegeven bij P. M. Bazendijk, Rotterdam, 1859.

Voorwoord van de schrijver:

De broer was Jacobus Cornelis Harten (1827-1864)

d. “Herhalingsonderwijs”, Eene voorlezing door H. W. Harten.

e. “WEE OVER DE SCHOOL”.
TOESPRAAK in de Jaarvergadering der Algemeene Onderwijzers-vereeniging, gevestigd te Rotterdam, den 28sten julij 1860 door W. H. Harten.

De inleiding dezer lezing, als geheel betrekkelijk op de gelegenheid van den dag, waarop zij werd gehouden, is hier achterwege gelaten. De Spreker beloofde daarin de beantwoording van drie vragen:

1. wat is de school?
2. hoe komt wee over haar? En
3 hoe is zij daarvoor te behoeden?

f. “Over ’s menschen zedelijk gevoel en geweten en wat de opvoeding doen kan om die te ontwikkelen en te vormen”. Eene voorlezing door H. W. Harten.

g. “Geen Terpentijn” Brochure, 1862. H. W. Harten.

h. Verslag van de begrafenis van H. Altmann : hoofdonderwijzer aan de departements-school der Mij. tot Nut van 't Algemeen te Rotterdam” door H.W. Harten , Rotterdam 1864

 

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten

Bronnen

- Genlias

Voor reacties