VI

c

Image2
1901

Het verhaal

Wouter Pieter HARTEN
geb
Rotterdam 13.02.1851 akte nr 472
ber
gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij “Nederland” (Haarlem), Raadslid te Amsterdam, directeur van het Zeemanshuis Kadijksplein 8 te Amsterdam.
overl Amsterdam
27.05.1912
begr begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk)
otr
Nieuwediep 11.02.1876
tr Helder 23.02.1876 akte nr 23
Wilhelmina Frederika KISSING

geb
Helder 16.01.1854  
ber
overl Amsterdam
15.11.1927
begr begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf

gezin

 

Wouter Pieter HARTEN  

bronnen

 

V

Curriculum Vitae (korte beschrijving van de) levensloop.

In 1864 doet Wouter Pieter Harten een verzoek om voor een gratis opleiding aan de Kweekschool der Zeevaart te Amsterdam en wordt daar ingeschreven als nr. 44.
De examenopgaven uit 1864 die Wouter maakte om toegelaten te worden tot de Kweekschool der Scheepvaart te Amsterdam. Hij was dus toen 13˝ jaar oud (jong!).

klik en op de plaatjes en ze worden groter.

1a Examen W

1b Examen W

Zijn toelatingsexamen is "goed" en wordt aangenomen.

Image19-250

Na zijn opleiding en enkele reizen rond Kaap de Goede Hoop met zeilschepen treedt Harten in Januari 1872 in dienst van de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” tot 1892, waarvan de laatste 12 jaar als Kapitein en maakte in 1880 en 1882 4 reizen op de ss "VOORWAARTS" en later als kapitein 20 reizen op de ss "PRINSES AMALIA" die van 1874-1906 in de vaart was.

ss-voorwaarts-KMN-0
ss “Voorwaarts” (1874-1898)

ss-Amalia-350
ss “Amalia” (1874-1906)

Wouter Pieter Harten wordt in 1875 op de leeftijd van 24 jaar lid van de Vrijmetselaars Loge ‘Willem Frederik Karel’ in Den Helder, hetgeen impliceert dat hij is ‘aangenomen’ als ‘Leerling-vrijmetselaar’. Als beroep geeft hij op ‘stuurman’ en als woonplaats ‘Rotterdam’. In het volgende jaar, 1876, wordt hij bevorderd en krijgt hij de volgende graad van bekwaamheid, namelijk die van ‘Gezel’. Zijn woonplaats is nu ‘(Den) Helder’. Tenslotte wordt hij verheven tot ‘Meester-vrijmetselaar’; dit gebeurt in het werkjaar 1878/79, d.w.z. ergens tussen 01.09.1878 en 15.06.1879.
Vervolgens verdwijnt hij uit de jaarlijkse opgave van de leden van de loge. Dit betekent als regel dat de persoon in kwestie de inwijdingen behorende bij de graden zoals hierboven aangeduid, heeft ondergaan zonder dat hij contribuerend lid is geworden van de loge. Dat was in die tijd nog mogelijk, de desbetreffende werd dan aangeduid als ‘passant’. Mensen die langdurig op reis waren verzekerden zich op deze manier van toegang tot loges overzee (daar hadden ze recht op als Meester-vrijmetselaar), zonder dat ze contributie betaalden aan een loge waar ze zelden nog kwamen.

Op 15 maart 1887 wordt Harten ingeschreven als Effectief Lid van het College: ZEEMANS-HOOP onder nr. 926. (1) In 1908 is hij plaatsvervangend commissaris van dit college.

In 1892 directeur van het Zeemanshuis te Amsterdam en verhuist op 20.07.1892 van Haarlem naar Amsterdam, Kadijksplein 8. Geeft hierbij als godsdienst Ned. Hervormd op.

Kadijksplein-Zeemanshuis-1883
1893

Kadijksplein-Zeemanshuis-ca-1900
Amsterdam ca 1900

Rechts: Kadijksplein nr 8, Kweekschool Stuurlieden Zeemanshuis.
Links ’s Lands Magazijn, nu het Scheepvaartmuseum
Voor: de Schippersgracht.
Panorama:
http://www.panoramsterdam.com/panos/schippersgracht.html ca 2000

In 1893 lid van de Rijkscommissie tot examineren van Stuurlieden ter Koopvaardij voor Stoom- en Zeilvaart.

In 1897 voor de Vereeniging AMSTELS MIDDENSTAND, voor District II, in de Gemeenteraad van Amsterdam gekozen.

Handelskade-1895-0
Handelskade 1895

handelskade-1902-0
Handelskade 1902

In 1899 lid van de Commissie van Bijstand in het beheer der verschillende -gemeente- Handelsinrichtingen.

Begin 1900 directeur van de “Vereeniging voor algemeene scheepvaartbelangen” te Amsterdam (Opgericht 12.11.1891 en opgeheven op 01.05.1921)

In 1901 spreekt Harten in de Raad naar aanleiding van: Vaststelling tramwegplan, bestemd voor elektrische exploitatie.

In 1902 spreekt Harten in de Raad naar aanleiding van: Doortrekking tramlijn Czaar Peterstraat.
en maakte hij een begroting: Aanschaf grote drijvende stoom-brandspuit-sleepboot.

In 1903 stelt Harten zich weer verkiesbaar, maar wordt niet herkozen.

Van 1905 tot 1911 als directeur verbonden aan de Kweekschool voor de Zeevaart.

Na 1907 een kantoor aan huis als “Expert in Zeezaken”.

In 1908 directeur van de “Vereeniging voor algemeene scheepvaartbelangen” te Amsterdam (Opgericht 12.11.1891 en opgeheven op 01.05.1921) De voornaamste taak van deze vereniging was het vaarwater tussen Amsterdam en IJmuiden ijsvrij te houden/maken.

Bovendien lid van:                                                                                                                                       De Commissie van toezicht over den doortocht en het vervoer van landverhuizers te Amsterdam.
En de eerste voorzitter van: De Vereniging van Nederlandse Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij.

Image18-250

Na zijn "pensionering" als directeur van de Kweekschool blijft Harten de nodige functies behouden, maar wegens ziekte (keelkanker) moet hij die opgeven en verhuist, omdat er geen nevenkomsten meer zijn, op 20.04.1912 naar Saxen Weimarlaan 36, waar hij enkele maanden later overlijdt.

Saxen-Weimarlaan-0

Belangrijke nagelaten voorwerpen uit Harten zijn loopbaan als Kapitein ter koopvaardij:

- Passer uit 1597. (2)
- Handleiding tot de geneeskundige praktijk (1837). (
3)

 

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten
- Stoomvaart Maatschappij Nederland - SMN
-
Vrijmetselarij - Loge Willem Frederik Karel  

 

Bronnen

- Genlias
- foto’s Drs S.P. Martens

Noten

1. GAA: Particulier Archief 199 College Zeemanshoop en mr J.H.Hoek van Ostende, De geschiedenis van het College Zeemanshoop 1822- 1872, Amsterdam mei 1972.

Zeemanscolleges zijn opgericht als onderlinge verzekering voor koopvaardijkapiteins. Deelneming aan normale verzekeringen was gezien het grote risico van de zeevaart niet mogelijk. Er waren honoraire leden (donateurs) en effectieve leden (kapiteins): ter onderscheiding van de leden van andere zeemanscolleges is ook door de kapiteins van Zeemanshoop een signaal- of nummervlag gevoerd. Een rode vlag met een wit anker aan de bovenhals met witte nummers aan beide zijden van de vlag genaaid. Deze vlag heeft ook de communicatie bevorderd: uitwisselingen van berichten bij ontmoetingen. Ook zijn er jarenlang wekelijkse, verplichte samenkomsten geweest Als effectief lid konden toetreden alle kapiteins, die vanuit Amsterdam een ra- of kofschip of, na mei 1827, een stoomboot buitengaats varende, voerden.
Vrijwel direct na het oprichten van het College, namelijk  al in augustus 1823, is het Weldadig Zeemansfonds ingesteld. Doel: ondersteuning van gebrekkige zeelieden en van weduwen en wezen van buitengaats varende zeelieden.

 

2.  In het Maritiem Museum te Amsterdam ligt permanent uitgestald een heel oude en kostbare passer, die in bezit was van W.P. Harten Sr.
Later geschonken door zijn kleinzoon W.P. Harten aan het museum. Hoe W.P. Harten Sr. aan zo'n oud en prachtig instrument kwam is ons niet bekend.

 

passer-1597

Er staat bij geschreven:

PASSER, verguld messing, waarschijnlijk van Duitse makelij, 1597. Deze passer is tevens zonnewijzer en rekenliniaal met op de achterzijde de tijden van zonsop- en ondergang. Daarmee zijn voor een heel jaar de lengte van dag en nacht af te lezen.
(Bij deze passer behoort een prachtig uitgewerkt kistje) Schenking: 3262 P.1.

Het instrument is in de collectie data-base beschreven en op termijn zal van dit instrument een foto on line te zien zijn.
-
http://www.maritiemdigitaal.nl/

 

 


3.  W. P. Harten Sr. gebruikte op zijn reizen, als er geen arts aan boord was , een medisch naslagwerk van meer dan 900 pagina’s, dat nog in bezit van de familie is:

Enchiridion medicum: handleiding tot de geneeskundige praktijk : erfmaking van eene vijftigjarige ondervinding / door C. W. Hufeland ; naar de laatste verm. en verb. Hoogduitsche uitg. vert. door H. H. Hageman, Jr. - Amsterdam : Santbergen, 1837.

-Hufeland, Christoph Wilhelm (1762-1836). In leven Koninklijke - Pruisische staatsraad, lijfarts en hoogleraar der hogeschool te Berlijn.

-Hageman Jr., Hermannus Henricus (? – 1850)  Medisch student te Amsterdam 1828-1832, Ingeschreven te Leiden 1831. Dr. in de Genees-, Heel- en Verloskunde.

 

4. Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.

 

Voor reacties